Luc Long Tranh Bá

Đăng Cơ Đế Vương, Nhất Thống Lục Quốc