Đồ Sát Mobile

Đồ Long xuất thế, Sát phá quần hùng